دوره های انگیزشی در سازمان ها

تاریخ انتشار : 2017/12/26

۱٫سازمان های شاد و موفق

۲٫ایجاد انگیزه در کارکنان

۳٫کاوش جهانی برای یافتن انگیزه

۴٫کیفیت زندگی کاری

۵٫عوامل موثر در بهره وری سازمانی

۶٫نقش مدیریت در نوآوری کارکنان

۷٫راهکارهای طلایی مدیریت استرس

۸٫راهکارهای افزایش اعتماد به نفس و عزت نفس

۹٫موفقیت فردی و سازمانی

۱۰٫امنیت و انگیزه

۱۱٫مهارت های برقراری ارتباط موثر در محیط کار

۱۲٫تکنیک های خود آگاهی و هدفمندی

۱۳٫نقش استعداد ها و اعتماد آفرینی سازمانی