دکترمجیدرضا رجبی نمرات دانشجویان را وارد سایت کرد

تاریخ انتشار : 2020/07/29

با مراجعه به سایت دانشگاه آزاد نمرات خود را مشاهده کنید