درباره موسسه

تاریخ انتشار : 2018/07/21

ما براین باوریم که توانمندسازی مدیران می‎بایست براساس نیازهای روز جامعه تعریف شود و اثر بخشی در اجرای آموزش منوط به مداومت در استفاده از مهارت‎ها می‎باشد  ما در موسسه فرهنگی هنری گلستان هنر  موفقیت خود را مرهون انتقال موفقیت‎آمیز مفاهیم به فراگیران می‎دانیم و امیدواریم تا شیوه‎های نوین آموزشی ما بتواند راه‎گشای مشکلات سازمان ها باشد.

اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزش و ﻣﺸﺎوره ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی روانشناسی در ﻫﺮ ﺳﻄﺢ و ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ و ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮع ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺗﺨﺼﺼﻲ و اﻳﺠﺎدﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ رﻫﺒﺮی ﺣﻮزه ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﻲ وﻣﺸﺎوره ای ﺑﺎﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﻼس ﺟﻬﺎﻧﻲ درراﺳﺘﺎی ﺗﺤﻘﻖ ﺳﻮد آور ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﻲ ، ﺗﺠﺎری و ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ از ﻃﺮﻳﻖ رﻗﺎﺑﺖ و ﻛﺴﺐ رﺿﺎﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮی از وظایف این موسسه میباشد.

 

مدیر موسسه فرهنگی هنری گلستان هنر

مجید رضا رجبی