نگاهی بر زبان بدن آقای محمد جواد ظریف

تاریخ انتشار : 2017/01/11

نگاهی بر زبان بدن آقای محمد جواد ظریف

بررسی توسط: دکتر مجید رضا رجبی

روش های ظریف برای ارتباط موفق